Algemene Voorwaarden online cursus

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn bij het aankopen en gebruiken van online cursussen

geleverd door Samen Praten Taalontwikkeling. KvK nummer 91557925.

 

Artikel 1. Definities

1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie Samen Praten Taalontwikkeling een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een online cursus sluit.

2. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de online cursus

deelneemt.

3. Online cursus : E-learning, online training of online workshop, met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

4. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen,

(rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke omtrent Online cursussen van

Samen Praten Taalontwikkeling, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.

2. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

 

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging

1. Opdrachtgever kan zichzelf of een cursist naar keuze via de webwinkel van Samen Praten Taalontwikkeling aanmelden voor deelname aan een online cursus. Door inschrijving voor een online cursus aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.

2. Bij aanschaf van de van Brabbelen naar Babbelen cursus, ontvangt opdrachtgever persoonlijke inloggegevens voor de online omgeving. Bij gebruik van de online cursus aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.

3. Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Samen Praten Taalontwikkeling komen slechts tot stand indien de aanmelding door Samen Praten Taalontwikkeling aan Opdrachtgever schriftelijk of digitaal wordt

bevestigd.

4. Samen Praten Taalontwikkeling heeft het recht een inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren.

5. Cursist ontvangt inloggegevens waarmee voor de overeengekomen termijn toegang wordt

verstrekt tot de omgeving van de online cursus. Deze omgeving is strikt persoonlijk en mag

niet zonder toestemming met derden gedeeld worden. Mocht Samen Praten Taalontwikkeling opmerken dat dit toch gebeurt, dan wordt aangifte gedaan van schending auteursrecht welke kan leiden tot een geldboete voor opdrachtgever.

 

Artikel 4. Prijsstelling

1. Inschrijving vindt plaats door middel van het plaatsen van de bestelling in de webwinkel van

Samen Praten Taalontwikkeling. De prijzen gelden zoals deze ten tijde van de bestelling in de webwinkel zijn vermeld.

2. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast. Ingeval van

een prijsstijging na aanmelding door Opdrachtgever, heeft Opdrachtgever het recht om de

aanmelding kosteloos te annuleren, de bijbehorende betaling wordt dan gerestitueerd.

3. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de

geldende BTW-tarieven.

 

Artikel 5. Annulering/wijziging/betaling

1. Direct na bestelling van de online cursus in de webwinkel volgt betaling. Na betaling ontvangt opdrachtgever persoonlijke inloggegevens en wordt de online omgeving, voor de

overeengekomen termijn, toegankelijk.

2. Mochten er technische problemen zijn met het inloggen of met de omgeving, dan dient

opdrachtgever dit binnen 7 werkdagen per e-mail of telefonisch te melden aan Samen Praten Taalontwikkeling.

3. Het is, behoudens het gestelde in Artikel 4, lid 2, niet mogelijk de aankoop van een online

cursus te annuleren.

4. Uitgezonderd annulering zoals beschreven in Artikel 4, lid 2, zal in geen enkel geval restitutie van het aankoopbedrag plaatsvinden tenzij Samen Praten Taalontwikkeling zelf anders bepaalt.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

1. Samen Praten Taalontwikkeling is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een online cursus van Samen Praten Taalontwikkeling tenzij aan Samen Praten Taalontwikkeling opzet of grove schuld kan worden verweten.

2. Indien Samen Praten Taalontwikkeling op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.

3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

4. Deelname aan een online cursus geschiedt volledig op eigen risico. Iedere deelnemer kiest vrijwillig om deel te nemen aan de training en de activiteiten binnen de online cursus.

5. Samen Praten Taalontwikkeling heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen

resultaatverplichting. Samen Praten Taalontwikkeling kan op geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over mogelijke resultaten door deelname aan een online cursus. Eventuele voorbeelden over mogelijke resultaten tijdens trainingen zijn slechts illustratief en binden Samen Praten Taalontwikkeling op geen enkele wijze. Trainers en medewerkers van Samen Praten Taalontwikkeling hanteren een hoge ethische standaard en zullen zo goed als ze kunnen een realistisch beeld geven van de inhoud van de online cursus. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de resultaten.

6. Samen Praten Taalontwikkeling zal er alles aan doen om de best mogelijke online cursus te verzorgen.

Desalniettemin kan het voorkomen dat bepaalde wijzigingen in de werking van de software

nog niet zijn meegenomen in de online cursus. Lay-out, opties en functionaliteiten kunnen

hierdoor in de online cursus afwijken van het uiterlijk van de huidige software. Samen Praten Taalontwikkeling is hiervoor niet aansprakelijk en er kan geen aanspraak gemaakt worden op teruggave van het aankoopgedrag bij constatering door cursist.

 

Artikel 7. Intellectuele eigendom

1. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de online cursus, het

cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de online

cursus worden door Samen Praten Taalontwikkeling voorbehouden.

2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Samen Praten Taalontwikkeling is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

 

Artikel 8. Algemene bepalingen

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Deze overeenkomst vormt de

volledige overeenkomst tussen partijen en vervangt iedere andere mededeling,

reclameboodschap of advertentie met betrekking tot de online cursus.

2. In het geval enig onderdeel van deze overeenkomst nietig zou zijn op grond van het strijdig

zijn met de wet, zal de onderhavige overeenkomst voor het overige van kracht blijven en zijn

de partijen gehouden met elkaar in overleg te treden om het met de wet strijdige onderdeel

te vervangen door een nadere afspraak die zoveel mogelijk benadert hetgeen in deze

overeenkomst oorspronkelijk werd beoogd.

3. De taal van deze overeenkomst (Nederlands) is wettelijk bindend in geval van

tegenstijdigheden tussen deze Nederlandse versie en eventuele vertalingen.